Kako postati član HGS-a

TKO I KAKO MOŽE POSTATI ČLAN SAVEZA?


Članicom Saveza može postati golf klub ako ispunjava sljedeće uvjete:

 • da je svrha njegova osnivanja i djelovanja razvoj i unapređenje, širenje i promicanje golf sporta na području njegova djelovanja prema načelima sporta i olimpizma,
 • da je osnovan sukladno Zakonu o sportu i Zakonu o udrugama, te uredno registriran kod nadležnog upravnog tijela tijela županije odnosno Grada Zagreba,
 • da ima pravo korištenja ili je vlasnik sportskog objekta koji udovoljava propisima golf sporta, te udovoljava uvjetima za sigurnost i zdravlje sportaša i drugih osoba za bavljenje golf sporta
 • da ispunjava uvjete utvrđene općim aktom kojim se uređuju materijalni, tehnički i stručni uvjeti za učlanjenje sportskih klubova u članstvo Saveza
 • da ima ugovorene odnose sa osobom koja ima propisanu stručnu spremu odnosno koja je osposobljena za stručne poslove u sportu u skladu sa Zakonom,
 • da prihvaća Statut i druge opće akte Saveza, Statut i pravila pripadajućih međunarodnih sportskih udruženja, načela i pravila Olimpijske povelje, Etičkog i Medicinskog kodeksa, te Svjetskog kodeksa protiv dopinga (WADA).

Dokumente dostaviti u PDF formatu na ured@golfsavez.hr:

 • Odluku i zamolbu za prijam u članstvo Saveza
 • presliku Statuta udruge,
 • presliku rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske i Evidenciju pravnih osoba u sportu,
 • presliku obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta-udruge u NKD-u,
 • osnovne podatke o ustroju i djelatnosti,
 • podatke o osobama ovlaštenim za predstavljanje i zastupanje,
 • izjavu o prihvaćanju Statuta Saveza i drugih općih akata Saveza,
 • popis članova s datumom rođenja, OIB-om, adresom, a kojeg dodatno golf klubovi tijekom trajanja članstva ažuriraju u centralnom sustavu za vođenje handicapa

DODATNE UPUTE:
Važeći dokumenti Saveza objavljeni su na ovoj web stranici.
Novoupisani članovi Saveza uplaćuju upisninu i članarinu u iznosu prema odluci Skupštine.


Vrste članstva

PUNOPRAVNI ČLANOVI SU:
Klubovi koji su sudjelovali na Hrvatskoj golf ligi ili Pojedinačnim prvenstvima Hrvatske u natjecateljskoj sezoni, ili prošloj ukoliko se sjednica održava prije početka nove natjecateljske sezone.
Županijski i Gradski savezi koji imaju minimalno tri (3) punopravna Kluba, članice Saveza.
Udruženja koja sukladno svom programu djelatnosti provedu natjecanje ili drugu aktivnost najmanje jednom u natjecateljskoj sezoni.

PRIDRUŽENI ČLANOVI SU:
Pridruženi članovi Saveza su svi ostali članovi- klubovi koji nisu u tekućoj natjecateljskoj godini ili prošloj ako se sjednica održava prije početka nove natjecateljske sezone sudjelovali niti na jednom službenom natjecanju. Pridruženi članovi nemaju pravo glasa na Skupštini, ali mogu biti birani u tijela Saveza.

Sve o vrstama članstva, uvjetima, pravima i obvezama pročitajte u Statutu Saveza.